1 – Navn, stiftelse og hjemsted

Forenings navn er Ringsted Babysvøm.

Foreningen er stiftet den 25. januar 1984.

Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune.

 

2 – Formål

Foreningen har til formål at:

 1. vandtilvænne babyer og små børn
 1. stimulere børns sanser og motorik
 2. indlære børnene et bevægemønster, der vil imødekomme en egentlig svømmeundervisning
 3. åbne for familieaktiviteter.


3 – Tilslutning

Foreningen er tilsluttet Dansk Svømmeunion, DGI og Ringsted Idrætsunion.


4 – Medlemmer

Stk. 1: A: Et medlemskab i klubben omfatter et barn fra 0 til ca. 5 år via en forælder, bedsteforælder eller værge.

B: Enhver kan optages som passivt medlem, men kan dog ikke vælges ind i

bestyrelsen.

Stk. 2: Medlemmer betaler kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales halvårligt forud.

Stk. 3: Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside, sideløbende med betaling.

Stk. 4: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

5 – Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Foreningen afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt i marts/april.

Stk. 3: Der vil blive indkaldt til generalforsamling gennem lokalpressen eller interne opslag 14 dage før.

Stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis den er lovligt indvarslet i henhold til stk. 3 og uanset de fremmødte antal medlemmer.

Stk. 5: dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Aflæggelse af forslag til budget.
 7. Valg til bestyrelsen:
 8. 5 bestyrelsesmedlemmer jf. § 6, stk. 1 og 2.
 9. Minimum 1 suppleant.
 10. 1 revisor og 1 bogholder.
 11. evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6: Bestyrelsen vælges ved håndsoprækning og ved almindelig stemmeflertal, dog skriftligt hvis mindst 1 medlem ønsker det.

Ved stemmelighed afgøres valget ved fornyet skriftlig afstemning, mellem dem der har opnået stemmelighed.

Til vedtagelse af ændringsforslag kræves, at mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 7: Stemmeberettiget er ethvert aktivt myndigt medlem, som ikke er i kontingentrestance, samt myndige instruktører og hjælpeinstruktører i klubben.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert myndigt medlem, som ikke er i kontingentrestance samt myndige instruktører og hjælpeinstruktører i klubben.

Stk. 9.: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst tre af klubbens bestyrelsesmedlemmer eller halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer ytrer skriftligt ønske herom overfor formanden med forslag til dagsorden til generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodning derom.

Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.


6 – Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består:

 1. 1 Formand
 2. 1 Næstformand
 3. 1 Kasserer
 4. Minimum 2 øvrige medlemmer.

Stk. 2: Formand og kasserer vælges for 2 år, hhv. på lige og ulige årstal.

Stk. 3: Der må højst være 2 instruktører/hjælpeinstruktører i bestyrelsen.

Stk. 4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 5: Formanden og kassereren er begge underskriftsberettigede til evt. pengeinstitutter og girokonto. Kassereren foretager økonomiske dispositioner efter given bemyndigelse fra bestyrelsen. Se § 7.

Stk. 6: Bestyrelsen skal afholde mindst 3 bestyrelsesmøder om året. Der kan afholdes flere møder, hvis formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ytrer ønske herom.

Stk. 7: Bestyrelsen udfærdiger skriftlige referater efter hvert bestyrelsesmøde, som godkendes af den samlede bestyrelse.

Stk. 8: Til at varetage særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte forskellige udvalg eller udpege enkeltpersoner, i det omfang den skønner det nødvendigt. De nedsatte udvalg konstituerer sig med en formand, der har sæde i bestyrelsen.


7 – Økonomi

Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Bestyrelsen afgiver driftsregnskab og status til revisorerne senest 1. marts.

Stk. 3: Revisoren kontrollerer regnskabet iht. Love, regler og foreningens vedtægter.

Stk. 4: Udbetalinger i banken kan kun finde sted ved 2 godkendelser.
Stk. 5: Loft for variable omkostninger skal vedtages af den samlede bestyrelse.

 

8 – Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Ved opløsning af klubben overgår klubbens formue til handicapidræt i Ringsted Kommune og til formål, der forbedrer børns og børnefamiliens vilkår i Ringsted.

 

9 – Forpligtelser

Stk. 1.: Klubben hæfter alene med sin formue for klubbens gæld.

Stk. 2.: Klubben er uden ansvar for medlemmernes personlige ejendele under idrætsudøvelsen.

Stk. 3.: Klubben har ikke tandskade – eller ansvarsforsikring for medlemmerne.